Disclaimer e-mail

Disclaimer e-mail Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v.

De inhoud van dit e-mailbericht en van de eventueel meegezonden bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde.

In het geval dat dit e-mailbericht verkeerd wordt bezorgd, verzoeken wij u dit direct per kerende e-mail aan ons kenbaar te maken en vervolgens het bericht en de bijlagen van uw computer te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de  geadresseerde, zoals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of  verstrekking van deze informatie aan derden is verboden..

Wij zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in het bericht, noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van het bericht of voor berichten en bijlagen waarvan de inhoud is gewijzigd.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om dit e-mailbericht en de bijlagen vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er echter niet voor instaan dat deze hiervan geheel vrij zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan uw computerapparatuur of -programmatuur als gevolg van virussen die, ondanks de door ons genomen maatregelen, met het bericht zijn ontvangen.

 

English:

The content of this e-mail and any files transmitted with it is confidential and intended solely for the personal use of the individual to whom it is addressed.

If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete the e-mail and the attachments from your computer. Use of this information by anyone other than the intended recipient, such as disclosure, copying, distribution and/or provision of this information to third parties is prohibited.

We do not accept liability for the incorrect and incomplete transmission of the information in the e-mail, nor for any delay in the receipt of the e-mail or for e-mails and attachments of which the content has been amended.

We have taken all measures which are reasonably possible to keep this e-mail and the attachments free from computer viruses, but we cannot guarantee that they are free of viruses. We do not accept any liability for damage to your computer equipment or software as the result of viruses received together with this e-mail despite the measures taken by us.


Deutsch:

Der Inhalt dieser E-Mail-Nachricht und der eventuellen Anlagen ist vertraulich und ausschließlich für die persönliche Nutzung durch den Adressaten bestimmt.

Falls Sie diese E-Mail-Nachricht versehentlich erhalten haben, bitten wir Sie, uns sofort per Antwort-E-Mail hiervon in Kenntnis zu setzen und die Nachricht mit den Anlagen anschließend aus Ihrem Computer zu löschen. Die Nutzung dieser Informationen durch andere Personen als den Adressaten, z.B. Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verteilung und/oder Bereitstellung dieser Information an Dritte, ist verboten.

Wir haften weder für eine unrichtige und unvollständige Übermittlung der Informationen in dieser Nachricht noch für eine eventuelle Verzögerung beim Erhalt dieser Nachricht noch für Nachrichten und Anlagen, deren Inhalt verändert wurde.

Wir haben alle angemessenerweise möglichen Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass diese E-Mail-Nachricht und die Anlagen Computerviren enthalten, wir können jedoch nicht garantieren, dass sie völlig virusfrei sind. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Ihrer Computerhardware oder -software infolge von Viren, die trotz der von uns ergriffenen Maßnahmen in der Nachricht enthalten sein könnten.

 

Français:

Le contenu de ce courriel et des annexes éventuellement jointes à ce dernier est confidentiel et exclusivement réservé à l'usage personnel du destinataire.

Si ce courriel a été envoyé à la mauvaise personne, nous vous prions de nous le faire savoir immédiatement par retour de courriel et de supprimer ledit courriel et ses annexes de votre ordinateur. L'utilisation des présentes informations par des personnes autres que le destinataire, entre autres par le biais d'une publication, reproduction, diffusion et/ou distribution desdites informations à des tiers, est interdite.

Nous ne sommes pas responsables de la transmission incorrecte et incomplète des informations contenues dans le courriel, ni de tout retard éventuel au niveau de la réception dudit courriel, ni des courriels et annexes dont le contenu a été modifié.

Nous avons pris toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour protéger le présent courriel et ses annexes contre tout virus, mais nous ne pouvons cependant pas en garantir l'absence avec certitude. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages subis par votre matériel ou vos programmes informatiques des suites de virus qui, en dépit de toutes nos précautions, ont été envoyés avec le courriel.

 

 zie ook:  Disclaimer Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers. Onze contactgegevens vindt u door hier te klikken.